F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1964/d

16-09-1964, by Fredrik von Dardel,

>More

F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg 1964/c

11-06-1964, by Fredrik von Dardel,

Vid förhandlingar, som i samband med Ministerpresidenten Chrutsjovs Stockholmsbesök kommer att föras angående Wallenbergs återbördande till hemlandet bör givetvis åberopas de vittnesutsagor, som utvisa att Raouls fångenskap i Sovjetunionen fortgått efter Stalin-periodens slut. Men också utsagor, som under den nya regimen lämnats av sovjetiska agenter i syfte att bestyrka de i Vysjinskijs och Gro,yls noter framförda hypoteserna om Raouls död, kan kanske vara ett visst intresse. Härneden lämnas redogörelser för två sådana utsagor.

>More

Svar på interpellation ang. efterforskningarna efter Raoul Wallenberg, 1964/b

03-04-1964, ed. Riksdagstryck

Riksdagsdebatterna, andra kammaren, nr 36, 1964 redagen  3 april. Svar pa interpelation ang.  efterforskningarna efter Raoul Wallenberg >More

F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1964/a

01-01-1964, by Fredrik von Dardel,

Januari månad:

« Som svar på Nissers brev till Erlander den 19 dec. 1963 har denne den 3 januari svarat följande: Herr advokaten Gösta Nisser. Med anledning av Edert brev den 19 dec. vill jag ånyo bekräfta att regeringen inte betraktar Raoul Wallenbergs sak som utagerad utan kommer att fortsätta ansträngningar att få en positiv lösning till stånd. Men jag anser icke att det skulle gagna våra ansträngningar att vid nuvarande tidpunkt utfärda en kommuniké i saken som föreslagits av Överdirektör von Dardel.

Jag vill nämna att ambassadör Sohlman instruerats att vid sitt avskedsbesök hos ministerpresidenten återkomma till denna sak. Innan ambassadör Jarring avreser till Moskva skall vi självfallet ha ingående överläggningar med honom och noga överväga vad från hans sida kan göras.

Er tillgivne Tage Erlander. »

>More