Accueil » NEWS » F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1961-1963

F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1961-1963

  • Fredrik von Dardel

År 1961

  • Den 2 januari

I Aftonbladets nummer för idag har Philipp på synlig plats fått en artikel med rubriken: “Arbetet för Raouls återfinnande i Sovjet Unionen fortsätter, ” vari han omnämner att den sovjetiska uppgiften om Raouls död, som endast var en hypotes strider emot vittnesmål av hemvända fångar, som intygat att de ännu år därefter sammanträffat med Raoul i rysk fängelse.

I sitt senaste brev hade Schöggl omnämnt att han såsom S.A. Man räddat livet på en jude vid namn Willy Mayer, vilken adress han lämnade. Sedan Philipp skrivit till denne  och begärt upplysningar om Schöggl. Har Mayer skrivit ett långt brev och berättat att denne med risk för sitt eget liv räddat ej blott Mayer utan också ett antal andra judar. Han yttrat sig i berömmande ordalag om Schöggls karaktär men betecknar honom samtidigt som en fantast och äventyrare. Hans brev synas därför inte kunna åberopas inför UD, som säkert skulle tacksamt skulle fästa sig vid dessa uttryck för att nedvärdera hans trovärdighet medan Mayer närmast han använt för att förklara att Schöggl gått in i S.A. Philipp har bett Mayer att skaffa utlåtande ang. Schöggl av andra judar, som räddats av denne.> More

År 1962

  • Den 7 februari:

Philipp har omtalat att han fått telefon från styrman Svärdell på M/S Yarravonga, vilken under juni månad 1961 skrivit till Marcus Wallenberg om att en ungrare vid namn Hardy som medföljt som fripassegare från Australien, berättat att i Sydney träffat en landsman vid namn Vass, vilken uppgivit sig ha suttit med Raoul i ett fängelse i Rumänien. Svärdell hade nu meddelat att han vid fartygens återkomst till Australien sökt Vass på dennes adress i Sydney, som uppgivits för honom av Hardy, men därvid konstaterat att Vass inte bodde eller bott där. Han bad om ursäkt på kaptenens vägnar att de vidare befordrat en historia som tydligen var uppdiktad, något som vi med kriminaltekniska anstaltens tidigare kunnat fastslå. > More

År 1963

Den 15 januari

För en vecka sedan skickade Philipp ett brev till Thorsten Nilsson, där han framhöll att det nu vore en synnerligen lämplig tidpunkt att göra en förnyad framställning om Raouls hemvändare och vädjade till att icke försitta detta tillfälle. På förslag av Philipp ringde Maj i dag till Lundberg som fåtten avskrift av Pilipps brev, för att höra om dennes uppfattning. Lundberg förklarade att ryssarna icke såg på en enda människas bekymmer på samma sätt som vi och att dom skulle finna det obegripligt om Nilsson skulle resa till Moskva bara för Raouls skull. När Gusev tog farväl av Erlander, medsände denne promemoria, ang. Raoul, avsedd för Chrustjov. Enligt Lundberg förmenande vore det antagligt att Gusev framlämnat denna promemoria till Chrustjov. Förre ett besök i Moskva borde Nilsson få en inbjudan därifrån. När Undén reste dit år 1954 hade han dock icke varit inbjuden. Lundberg erbjöd sig att tala med Belfrage i saken, men Maj bad honom att tala direkt till Nilsson.> More

Leave a Reply

Your email address will not be published.