Underrättelsetjänsten och Wallenbergärendet

01-02-2008 , by John Magnus Lindberg , ed. Kungl. Krigvetenskapsakademins handlingar och tidskrift

Wallenbergärendet – liksom IB-affä- ren – kom att förfölja de socialde- mokratiska regeringarna decennium efter decennium. För att kunna sätta punkt för dessa båda ”affärer” tillsattes två kommis- sioner. I Wallenbergfallet erhöll kommis- sionen namnet. ”Kommissionen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg”, vilken avlämnade sin rapport, Ett diplomatiskt misslyckande i februari 2003 (SOU 2003:18).
För att lämna en så fullständig bild som möjligt, ansåg kommissionen det nödvändigt att ställa frågan: ”Användes den svenska underrättelsetjänsten i Wal- lenbergärendet?” (s 545)
.
;

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Leave a Reply