1954, Fredrik von Dardel dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg

14-01-1954,

« 1954

Den 14 januari

Idag ringde Philippe och talte om att under gårdagen hade han varit gäst på publicist klubben, där Undén hållit ett föredrag om UD till pressen och vari han omnämnt att UD måste ge admonitioner till publicister, som brutit mot hävdvunna regeln att utlänska chefer och härvarande utländska beskickningschefer inte får kritiseras i våra tidningar. Philipp som ansett att detta omnämnande syftade på fall, då han för sex år sen angripit Stalin och ungerska ministern Böhm och fått reprimander härför, hade då begärt ordet och skarpt kritiserat Undén samt dessutom givit luft åt all sin bitterhet mot församlade redaktörerna, som under de senaste året vägrat att taga emot hans artiklar. Hans anförande hade tydligen väckt en pinsam uppmärksamhet och starka gensagor. Det är olyckligt att han rusar iväg på detta sätt och förvärrar sin situation, som redan förut varit mycket besvärlig, och detta är inte uteslutet att den avoghet, han väcker, kan återfalla på arbetet för Raoul. Han nämde emellertid att han efteråt  talat med Lundberg, som skulle ha ställt sig förstående till hans synpunkter. Lundberg hade därvid meddelat att den aktion, som igångsatts av UD för att komma i förbindelse med ett vittne, som sammanträffat med Raoul i fångenskapen måst tillfälligtvis inställas på grund av snöfall, men att densamma skulle snarast återrupptagas. » More >