Fredrik von Dardel dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg; Introduktion

01-01-1976 , by Fredrik von Dardel

The Introduction, written 1976,

This diary, which I wrote about my stepson Raoul Wallenberg, only began in the fall of 1952, since I resigned from my position as General Director at the Karolinska Hospital in Stockholm and in consequence, received more time than before to keep such records. I, like many others, dismissed the government and parliament’s secrecy regarding State Department documents concerning Raoul Wallenberg. I thought I ought not conceal my own notes about what happened to him. It may perhaps, in some degree, prove certain elements of his fate. Some notes contain many unnecessary repetitions and also cover situations that do not apply Raoul personally. In case of a publication, it is therefore appropriate to give it a more concentrated form without the content being distorted. Though the notes started as late as 1952, I have found it much needed to provide an overview of earlier stages of his life story. »

« Inledning

De dagbokanteckningar, som jag fört angående min styvson Raoul Wallenberg, påbörjades först på hösten 1952, sedan jag avgått från min befattning som överdirektör vid Karolinska sjukhuset i Stockholm och i följd därav fått mera tid än förut att föra sådana anteckningar.

Då jag liksom många andra ogillat regeringens och riksdagens hemlighetsmakeri beträffande utrikesdepartements handlingar angående Raoul Wallenberg, har jag ansett mig inte böra hemligshålla mina egna anteckningar om vad som hänt honom. Det kan kanske i någon mån bevisa vissa delar av hans öde.

Anteckningar innehålla åtskilliga onödiga longörer och upprepningar och beröra även förhållanden som inte gälla Raoul personligen. Vid en eventuel publicering är det därför lämpligt att ge den en mera koncentrerad utformning utan att innehållet förvanskas. Då anteckningarna påbörjats så sent som 1952, har jag ansett det vara behövligt att ge en översikt över tidigare skeden i hans levnadsaga. » More>

Leave a Reply